• +98 21 6695 4200
  • info@pazhouheshnameh.honar.ac.ir
تجلی نقد بر روند تولید عکاسانه از منظر حقایق سوبژکتیو تاریخ ثبت : 1398/04/25
طبقه بندي : ,,
عنوان مقاله : تجلی نقد بر روند تولید عکاسانه از منظر حقایق سوبژکتیو
نویسنده مقاله : محمدرضا شریف زاده
چکیده مقاله : نقد عکس ها درحکم اشیای مادی، دامنة نمایگی آنها را نیز توسعه می دهد. زمانی که عکس ها درحکم شیء تلقی شوند، با حواس دیگر رابطه پیدا می کنند و باز هم پیوند آنها با جهان واقعی مادی محکمتر می شود. این نمایگی تنها متعلق و وابسته به تصویر نبوده و به مادیت خود عکس ها نیز وابسته است و این بدین معنا است که آنچه به مادیت عکس معنا می بخشد درواقع پیوندی است که میان عکس با جهان برقرار می شود و آنها را از تصاویر صرفاً مادیگرا به اشیایی عاطفی، تاریخی، اسنادی و... تبدیل می سازد که گاه موجبات لذت و گاه موجبات آگاهی را فراهم می آورند. عبور از تولیدات عکاسانه به صرف آسیب دیدگی های مادی، همواره مانند موجودی است که پیر شده است اما کنار گذاشته نمی شود بلکه مجموعه ای از مفاهیم را در درون خود به جای گذاشته است که معنا را بر ماده برتری می نهد و موجبات هویت بخشی را فراهم می آورد. در این میان چهره نگاری را می توان یکی از مهمترین این تصاویر به حساب آورد زیرا که علاوه برحکم ارائه کنندة مدرکی راجع به نمود ظاهری سوژه هایشان گاهی آشکارکنندة مفاهیم ذاتی و درونی آنها نیز به شمار می روند. واژگان کلیدی: نقد، سوبژکتیو، چهرهنگاری، معنا، متن
اصل مقاله : دانلود فايل
تعداد نمایش : 41 <<بازگشت