• +98 21 6695 4200
  • info@pazhouheshnameh.honar.ac.ir
واسازی روایت، خوانشی از نقاشی های هانیبال الخاص تاریخ ثبت : 1398/04/25
طبقه بندي : ,,
عنوان مقاله : واسازی روایت، خوانشی از نقاشی های هانیبال الخاص
نویسنده مقاله : فیروزه شیبانی رضوانی
چکیده مقاله : مقالة حاضر در دو بخش نظری و نقد عملی ابتدا به بررسی دیدگاه دریدا در خصوص روایت می پردازد، و سپس تمایز روایت و داستان و به طور کلی چگونگی خوانش متن را در رویکرد پساساختارگرا شرح می دهد. در بخش دوم چهار نقاشی از هانیبال الخاص، نقاش معاصر ایران با تحلیلی پساساختارگرا و با تأکید بر رویکرد واساز بررسی می شوند. در واقع رویکرد واسازی مخاطب را از پیش فرضهای کوری که روایت را امری خودکفا و یقینی پنداشته، رهایی می بخشد. مبحث روایت در اینجا نقاشی را به مثابة متن در نظر می گیرد و رابطة نقاشی و ویژگیهای بصری آن را با زمینة پیدایش اثر واکاوی می کند. علت بررسی این چهار اثر از مجموعه آثار الخاص به صورت موردی، توانشی بود که برای نقد واساز از مفهوم روایت فراهم می کرد. پژوهش حاضر با التفات به روش توصیفی تحلیلی داده های برآمده از مطالعة کتابخانه ای آرای دریدا در باب روایت و نیز بررسی آنها در مشاهدة آثاری منتخب از هانیبال الخاص، ابعاد معنایی تازهای از کارهای او را آشکار می سازد. واژگان کلیدی: روایت، نقاشی، واسازی، هانیبال الخاص
اصل مقاله : دانلود فايل
تعداد نمایش : 44 <<بازگشت